Contact us
Telephone: +86-755-26416184
Facebook:
Fax: +86-755-26416184
Address: 4/F,Block 210,2nd Industrial Area of Nanyou ,
Xiangnan Road ,Nanshan Disc., Shenzhen, P.R.